Tarnogrodzki Ośrodek Kultury

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki: https://tok-tarnogrod.pl/

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 19.05.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.05.2021r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia:  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Piotr Majcher p.majcher@tok-tarnogrod.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 84 6897021

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 18, Tarnogród. Budynek usytuowany w samym centrum miejscowości, blisko skrzyżowania wojewódzkich dróg 835 i 863. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne znajdujące się od strony zachodniej (od strony bloku), w tym jedno z podjazdem z poręczą dla niepełnosprawnych. Placówka posiada parking ogólnodostępny z wydzielonym jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowanym. Budynek ma 3 kondygnacje. Ośrodek nie posiada windy. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na parterze i sala widowiskowa są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. W budynku na parterze jest jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi toalety oznaczone są piktogramem. W budynku nie są stosowane pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wyświetleń: 1171